شهروند- علی شریفیان: روز دوشنبه ۲۹ سپتامبر پس از حدود دو سال انتظار محاکمه لوکا ماگنوتا ۳۲ ساله به اتهام کشتن لین جون ۳۳ ساله دانشجوی چینی تبار دانشگاه کنکوردیای مونترال در دادگاه عالی کبک آغاز شد.

گفته شده بود همانند زمانی که خبر این قتل فجیع و فرار ماگنوتا منتشر شد، محاکمه او نیز بازتابی جهانی پیدا کند و همینطور هم شده است. علاوه بر خبرنگاران رسانه های کانادا، گزارشگران رسانه های بین المللی شروع به گزارش روز به روز خبرهای مربوط به محاکمه او کرده اند.

در روز اول محاکمه، ماگنوتا در پاسخ به دادخواست وکیل خانواده لین جون، ارتکاب قتل را پذیرفت، اما پس از آن خود را به علت ناراحتی های روانی که دچار آنست به لحاظ جنایی مسئول این قتل ندانسته و از این نظر خود را بی گناه خواند. اکنون بزرگترین چالش دادستان دادگاه متقاعد کردن هئیت منصفه به

پدر جان لین مقتول بر مزار پسرش

پدر مقتول بر مزار پسرش

این موضوع است که متهم به لحاظ جنایی مسئول قتلی که انجام داده، بوده است.

دادگاه با حضور ۱۴ عضو هیئت منصفه و با حضور پدر و مادر لین جون که از چین به مونترال آمده تا شاهد محاکمه ماگنوتا باشند، تشکیل شده و به کارش ادامه خواهد داد. برآورد شده که محاکمه بین شش تا هشت هفته طول بکشد و آنگونه که برنامه ریزی شده قرار است حدود ۶۰ نفر به عنوان شاهد در جریان محاکمه شهادت بدهند.

در روز اول و بعد روز سه شنبه عکاس عضو پزشکی قانونی که از محل ارتکاب جرم عکس گرفته درباره ملاحظات خود با نشان دادن عکس هایی که اکثر آنها دلخراش بودند، به دادگاه توضیحاتی داد. یادآوری اینکه دادگاه اجازه انتشار محدود آنچه که در جریان محاکمه می گذرد را به رسانه ها داده است.