شهروند- علی شریفیان: بنا به گزارش رسانه ها اقتصاد کانادا در ماه سپتامبر ۷۴ هزار فرصت شغلی تازه خلق کرده و بر اساس آمارهایی که اداره آمار جمعه هفته پیش منتشر کرد،

jobبا این ترتیب نرخ بیکاری کشور به میزان قابل توجه دو دهم درصد کاهش یافته و از ۷ درصد به ۶ و ۸ دهم درصد رسیده است.

این تعداد افزایش مشاغل و این میزان نرخ بیکاری از سال ۲۰۰۸، حدود شش سال پیش به اینسو کمترین میزان این نمودار مهم اقتصادی کانادا بوده است. مهمتر اینکه تعداد ۶۹ هزار نفر در ماه سپتامبر در بازار کار مشغول کار تمام وقت شده اند. در همین ماه نرخ بیکاری در آمریکا به ۵ و ۹ دهم درصد کاهش یافته است، اما این تفاوت ظاهری به این دلیل است که کانادا نرخ بیکاری اش را به شیوه متفاوتی محاسبه می کند و اگر محاسبات به شیوه همسایه جنوبی انجام شود در واقع نرخ بیکاری در کانادا برابر آمریکا شده و به ۵ و۹ دهم درصد کاهش یافته است. انتاریو، آلبرتا، ساسکچوان و نیوفاوند لند ـ لابرادور سهم عمده از مشاغل تازه ایجاد شده را داشته اند و از این نظر بازار کار در استان های دیگر کشور تقریبا راکد بوده است. بیشتر مشاغل تازه در بخش ساختمان سازی و انرژی و کار در زمینه اکتشاف و استخراج منابع طبیعی بوده اند. اقتصاددانان در تحلیل های خود با توجه به وضعیت متزلزل اقتصاد جهان و تاثیر آن بر پایدار ماندن مشاغل ایجاد شده در کانادا اظهار نگرانی کرده اند، اما رویهمرفته نتیجه بررسی ها نشان داده با توجه به نوع مشاغل تازه به وجود آمده این احتمال وجود ندارد که آنها که مشغول به کار شده اند، به سرعت دوباره بیکار شوند.