tabarzadi

خامنه ای بداند

شنیدم عوامل خشن، وحشی و زنجیر پاره کرده های خامنه ای، بار دیگر و در حالی که من در زندان توسط همین ها اسیر هستم، به خانه ام ریختند، در بین اعضای خانواده ام ایجاد وحشت کرده و ضمن به غارت بردن اموالم، علی را نیز با خود برده اند. نه اولین بار است که علی را می برند، نه اولین خانواده ای هستیم که این گونه زیر سرکوب و ستم قرار می گیریم. می دانم هزاران علی در کشور هست و می دانم دوستان و بستگان علی و علی ها، ساکت نخواهند نشست. اما خامنه ای بداند که اگر عواملش در اسرع وقت علی را آزاد نکنند، اموال را برنگردانند و از خانواده پوزش نخواهند، اطمینان داشته باشند این آنها هستند که بیش از گذشته ضرر خواهند کرد. بر عهدی که با آزادی، عدالت و مردم بسته ام بیش از گذشته و مصمم تر از گذشته خواهم بود و بدون تردید جانم را بر آن خواهم گذاشت اما زیر بار ستم نخواهم رفت. از خانواده ی بزرگ طبرزدی ها و از همه ی دوستان می خواهم، مرعوب این وحشیگری ها نشوید و علیه این ستم و این توحش عوامل خامنه ای، لحظه ای سکوت نکنید.

حشمت اله طبرزدی

سیزده آذر ماه نود و سه زندان رجایی شهر

 

 

به امید آزادی ایرانیان و حیوانات ایرانی

Fatemeh-Tabarzadi

قراردادی هستش که بسته شده…

سالی یکبار به خونه ی ما حمله کنن..برادران محترم..

البته به یکسال نرسیده که پدرمو بردن

امروز هم نوبت علی برادرم بود که بریزن تو خونه و بدزدنش

به جرم فرزند کسی که حامی انسان هاست و به جرم حامی حیوانات ایران..

شاید تو دل خودشون فک کنن خیلی قوین و ساکت کردن مارو کاری راحت فرض کنن

ولی باید بدونن تا وقتی خانواده ی طبرزدی با این افکار آزاد زندگی میکنن

زندگی برای برادران زهر خواهد بود

حتی اگر دسته جمعی زندانمون کنن

به امید آزادی ایرانیان و حیوانات ایرانی

فاطمه طبرزدی دختر حشمت طبرزدی