روزنامه ی “مردم امروز” در پی سه هفته انتشار، توقیف و بلافاصله لغو امتیاز شد.

mardoom-emroozاین رفتار نقض آشکار آزادی بیان و پایمال کردن حقوق روزنامه نگاران و اهل قلم است.

کانون نویسندگان ایران خواستار رفع توقیف این روزنامه و رعایت حقوق مدنی و انسانی نویسندگان و روزنامه نگاران است.

کانون نویسندگان ایران/ دیماه ۱۳۹۳