شهروند- علی شریفیان: روز دوشنبه فرانس جلیناس، منتقد بهداری و خدمات درمانی در مجلس با انتقاد از ثابت نگاهداشتن بودجه بیمارستانها به وسیله دولت لیبرال گفت بیمارستان های انتاریو در شهرهایی چون کمبریج، سادبری، اتاوا و نورث بی به خاطر رفع کسری بودجه خود مجبور به اخراج پرستاران شده اند و «همه ما می دانیم بهای اخراج پرستارها را بیماران خواهند داد.»

در پاسخ به انتقاد و اعتراض این نماینده ان دی پی، اریک هوسکینز، وزیر بهداری و خدمات درمانی دولت لیبرال گفته است که این بسیار طبیعی است که بیمارستانها زمانی که نیروی کار کافی دارند پرستارانی که به شرایط بازنشستگی می رسند، کنار بگذارندnurses.

جلیناس در خارج از مجلس در گفت وگو با رسانه ها گفت، اعترافات هوسکینز وی را ناامید کرده است. وی خبر داد که ۵۰ پرستار از بیمارستان کودکان انتاریوی شرقی و ۷۵ پرستار دیگر از بیمارستان های نورث بی اخراج شده اند.

اریک هوسکینز به خبرنگاران توضیح داده که در حال حاضر در انتاریو ۲۴ هزار پرستار مشغول به کار هستند که این تعداد از هر زمان دیگری بیشتر است.

او خاطرنشان کرد که ما تنها در سال ۲۰۱۳ ، ۳۴۰۰ پرستار استخدام کردیم و با توضیحات خود انتقادات فرانس جولیناس را به کلی رد کرد.