شهروند علی شریفیان: روز پنجشنبه هفته گذشته چارلز سوسا، وزیر دارایی و امور مالی دولت لیبرال بودجه ۱۳۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلاری سال مالی جاری، سال مالی ۲۰۱۶ ـ ۲۰۱۵ را در کوئینز پارک به مجلس انتاریو عرضه کردontario-budget-2015.

در بودجه تنظیمی لیبرال ها هیچ تصمیم مالی افراطی ندارند. در این بودجه هیچ برنامه رفاهی قطع نشده و همینطور بر میزان مالیات بر درآمد شخصی و یا شرکت ها هم اضافه نشده است. تنها مالیات تازه ای که وضع شده، اخذ یک سنت مالیات روی هر بطر آبجوست. چارلز سوسا توضیح داد که بر پایه رشد اقتصادی متداوم انتاریو و صرفه جویی در مخارج و هزینه های غیر ضروری دولت، کسری بودجه ۱۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلاری رفع شده است. به یُمن کاهش قیمت نفت و در نتیجه ارزش دلار کانادا و افزایش صادرات انتاریو به آمریکا که عمده ترین خریدار تولیدات انتاریو و از سوی دیگر بهبود قابل توجه وضع اقتصادی آمریکا، بودجه متوازن شده است. گرچه سوسا یادآور شده توازن بودجه خیلی هم به فاکتورهای بیرونی (اقتصاد آمریکا) ارتباطی نداشته است. در بودجه پیش بینی شده رشد اقتصادی انتاریو در سال مالی جاری دو و هفت دهم درصد خواهد بود. لایحه بودجه با توجه به اینکه لیبرال ها در مجلس دارای اکثریت هستند، طبیعتا تصویب خواهد شد.