شهروند علی شریفیان: روز جمعه هفته گذشته، ۲۴ آوریل، هزاران نفر به مناسبت یکصدمین سالگرد کشتار ارامنه که در دوران جنگ اول جهانی به سال ۱۹۱۵ به وسیله امپراتوری عثمانی انجام شد، در اتاوا به تظاهرات و راهپیمایی بزرگی دست زدندarmenian-ottawa.

در این تظاهرات که کمی پس از نیمروز شروع شد، تظاهرکنندگان راهپیمایی خود را از جلوی پارلمان کانادا شروع کردند و حدود ساعت دو بعدازظهر جلوی سفارت ترکیه به پایان رساندند. گروه اندکی هم در مخالفت با این گروه در اتاوا دست به تظاهرات زدند. تاکنون ۲۰ کشور جهان و از جمله کانادا کشتار یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از ارامنه را در سال ۱۹۱۵ در ترکیه کنونی به دست امپراتوری عثمانی، «نسل کشی» دانسته اند، اما ترکیه این اتهام را رد کرده و نمی پذیرد.

غروب روز قبل از این راهپیمایی، غروب پنجشنبه یک برنامه شمع افروزی هم بهمین مناسبت برگزار شد که حدود یکصد نفر در آن شرکت کردند.