بنا به گزارشی که به شهروند رسیده، روز جمعه، ۱۶ مردادماه، فعالان کانون کارگران متحد ایران و کمیتۀ اقدام کارگری در «کرج» اقدام به توزیع تراکت هایی در سه منطقۀ سه راه گوهردشت، حدفاصل میدان شهدا و توحید و خیابان قزوین کردند.

با در نظرداشتن اعتراضات وسیع معلمان از اسفندماه سال پیش تاکنون و افزایش فشارها بر فعالان صنفی این حوزه، بخشی از تراکت های توزیع شده، دربرگیرندۀ شعارها و مطالباتی پیرامون مسائل معلمان می شده است، از جمله: «کارگر، معلم، دانشجو: اتحاد، اتحاد!»، «جای معلم در زندان نیست» و «بداغی، قنبری و عبدی، آزاد باید گردند!».workers-iran

از دیگر شعارهای توزیع شده، «تشکل های مستقل کارگری، حق کارگران است» و «دستمزد مصوب ۹۴، زیر خط مرگ» بوده است.

روز جمعه فعالیت مشترک مشابهی در تبریز نیز صورت گرفت که گزارش آن در سایت «کمیتۀ اقدام کارگری» انتشار یافت.