شهروند ـ علی شریفیان: اداره پست کانادا که شرکتی دولتی است حدود دو سال پیش تصویب کرد به علت اینکه متضرر می شود به مرور حمل و نقل نامه به خانه ها را متوقف و به جای آن در محلات صندوق پستی های عمومی برای مردم می گذارد. این طرح از همان ابتدا با مخالفت گروه زیادی از مردم و سیاستمداران بویژه سالمندان روبرو شد، اما در هر حال طرح تصویب شد و هم اکنون مدتی است که احداث صندوق پستی های بزرگ در محله ها شروع شده است.

دنی کودر، یکی از مخالفان اجرای این طرح هفته گذشته ابتدا با ارسال پیام های اعتراض آمیز مخالفت خود را اعلام کرد و در نهایت با استفاده از مته برقی پی بتونی یکی از این صندوق ها را خراب کرد. کودر با اعتراض به اداره پست انتقاد کرد که نباید بدون مشورت با شهرداری دست به چنین اقدامی می زده است.coderre-with-jackhammer

کودر یادآوری کرده صورتحساب کار خراب کردن پی بتونی را برای اداره پست خواهد فرستاد. شهرداران چند ناحیه دیگر مونترال هم به این کار اداره پست اعتراض و انتقاد کرده اند. گروهی از مردم و سیاستمداران مخالف این طرح اداره پست خواستار آن شده اند که این موضوع به عنوان یکی از موضوعات مبارزات انتخاباتی مطرح و مورد بحث قرار بگیرد.