بیانیه ای با امضای هشتاد تن از شهروندان کانادا در حمایت از نظام آموزشی سکولار در مدارس منتشر شده است. در این بیانیه آمده است:

ما امضاءکنندگان زیر، مدرسین، وکلا، روزنامه نگاران و دیگر شهروندان ایالت انتاریو، نگرانی عمیق خود را از نحوه مداخله پرخاشگرانهِ گروه هایی از اقلیت های مذهبی در برنامه آموزشی سکولارِ ایالت ابراز می داریم. ما عکس العملِ این گروه ها نسبت به گنجاندنِ آموزش سکس در مدارس، برنامه ای که توسط متخصصانِ این رشته برای محافظت از کودکان در مقابل خشونتِ جنسی، و نیز برای آموزشِ وجود گرایش های مختلفِ جنسی، تدوین شده را بسیار تاسف بار می دانیم. ما بیرون کشیدن کودکان از مدارس را ، که گروهی از مسلمانانِ معترض انجام داده اند، تجاوز به حق آموزش ِ کودکان و جوانانِ کانادایی می دانیم. اصل ۲۶ اعلامیه جهانیِ حقوق بشر آموزش را یک حقِ ِ‌انکار نشدنیِ همه افراد می داند.sex-ed-protest

متاسفانه این گروه کوچک مسلمان، که به هیچ وجه نماینده ی جمعیت مسلمان بسیار متنوعِ این ایالت نیستند، نا آگاهند که با این کار به نژادپرستی و اسلام هراسی که مایه نگرانیِ همه ی ماست، دامن می زنند.

ما مصرانه از دولت اونتاریو و هیات های آموزشیِ ایالت خواستاریم که در مقابل این تعرض قاطعانه بایستند و تسلیم بنیادگرایانی نشوند که به دنبالِ تحمیل عقاید مذهبیِ خود بر نظام آموزشیِ سکولاراند و قصد دارند برنامه درسیِ مترقی و همه شمول را که منافع همگان را در بر می گیرد، به چالش کشند. همانگونه که در موارد غیبتِ غیر موجه عمل می شود، شاگردانی که به اجبارِ والدین در سر کلاس حاضر نمی شوند، باید اخطاریه بگیرند. به والدین آنها نیز باید گوشزد کرد که با جدا کردن فرزندانشان از دیگر شاگردان، شانسِ پرورش بمثابه شهروندانِ دموکراتیکِ جامعه کثرت گرا را از آنها دریغ می کنند.

امضاء کنندگان بترتیب حروف الفبا

Signatures (in alphabetical order)

Greg Albo, Associate Professor, York University

Raza Ali, English/ESL teacher, former Dept. Head, ESL Weston Collegiate

Mohammad Allohverdi, Senior Engineer

Michael Anthony, Assistant Curriculum Leader, TDSB

Nasrin Almasi, Editor, Shahrvand

Hossein Amoshahi, University graduate

Ebrahim Astaraki, University student

Brian Atler, Lawyer

Hanieh Bahmanpour, articling, law

Helya Bahmanpour, Human rights activist, Student

Bryce Bates, Secondary School Teacher with OSSTF

Janet Blair, retired teacher, TDSB

Sheila L. Cavanagh, Associate Professor, York University

Ali Daneshvar, Law student

Azadeh de Leon, Production Manager

Rick de Leon, Principal Restoration

Minoo Derayeh, Associate Professor, Chair Equity Studies, York University

Nasrin Farajollahi, Psychology student

Wenona Giles, Professor, York University

Sam Gindin, York University

Hojjat Golpayegani, writer and community activist

Denise Gordon, Educational Consultant and Language Assessor, TDSB

Andil Gosin, Associate Professor, York University

Amir Hassanpour, Associate Prof. (Ret.), University of Toronto

Afsaneh Hojabri, writer and research scholar

Minoo Homily, Refugee Activist

Sirous Houshmand , citizen

D. Kamran, Author, and gay rights activist.

Shahla Keyvani, Literary critic, Book Editor

Florinda Kotisa, Student Assessment, TDSB

Philippa Kilbourn, Teacher, TDSB

Vahid Shams Kolahi, Electrical Eng. PhD

Terry Maguire, Secondary Teacher, TDSB

Ezat Maleki, social and community activist

Emma Martin, Math Assessor, TDSB

Angela McMillan, Teacher, TDSB

Sahar Mir

Zarin Mortezaei langrodi, Optician student

Ezat Mossalanejad, Policy Analyst, CCVT

Dorna Mossallanejad, Rearcher

Pedram Mossallanejad, Medical Student,

Haideh Moghissi, Emerita Professor and Trudeau Fellow, York University

Omar Mohamed, Articling, Law

Shahrzad Mojab, Professor, OISE/University of Toronto

Gazal Mojdehi, Lawyer

Monir Mosh

Poya Mojdehi, University student

Alma Mujic, Human rights activist

Avideh Motamen Far

Shaheena Murji, Human rights activist

Ahmad Naeni, human rights activist

Shaheen Norooz, employee of TDSB

Nafiseh Rafiei, Biomedical Science PhD

Saeed Rahnema, Professor (Ret.) York University

Claudia Ramirez, Air Attendant, Student of Wilfred Laurier University

Reza Reisdana, Human Rights Activist

Pouyan Reisdana, University student

Nick Rosano, Human rights activist

Kelly Rutherford, Lawyer

Tara Saberpor, York University student, Human Rights Activist

Mohammad Bagher Samimi, Journalist

Ali Sharifian, writer and director of theatre

Robert Shaw, Lawyer

Masud Sheikh, Concerned Citizen of Ontario

Keyvan Soltany, Writer and human rights activist

Sima Tajdini, visual artist/painter

Shahram Tabe, Environmental Scientist, Adjunct Professor, Univ Toronto

Mojan Tabrizi, scholar on law and philosophy

Mohammad Tajdolati, freelance journalist

Shodja Eddin Ziaian, Course Director, York University

Ghazal Shokri, Citizen

Farah Taheri, Journalist

Victoria Tahmasebi, Asst. Professor, University of Toronto, Mississauga

Susanne Taylor, Secondary Teacher, TDSB

Kanae Urashima, Human rights activist

Jill Voges, Teacher of Special Needs Students, TDSB

Vojo Vokic, PhD Candidate, York University

Robert White, Math Assessor, Greenwood. c.i, TDSB

Hassan Zerehi, Publisher, Shahrvand