مردم انساندوست ایران!

مدتهاست که افکار عمومی در جهان به موضوع مجازات اعدام و ضرورت لغو آن متوجه شده است؛ و گروههای مختلف کنشگران مدنی و اجتماعی درخواستهایی فزاینده را برای لغو این مجازات ابراز می کنند. ما، کنشگران کارزار لغو گام به گام مجازات اعدام ( لگام ) نیز به سهم خود با این درخواست ها هماواییم.

چنانکه می دانید به تازگی پاپ فرانسیس، رهبر مذهبی کاتولیکهای جهان، در کنگره ی آمریکا خواهان لغو مجازات اعدام شد که در برخی از ایالتهای همان سرزمین هنوز این مجازات را اجرا می کنند.

از آنجا که مجازات اعدام در کشور ما بالاترین نسبت جمعیّتی را در مقیاس جهانی و دومین شمار مطلق آن را نیز در همان مقیاس دارد؛ و در دو سال گذشته نیز شمار اعدام شدگان آن افزایشی شتابان یافته است، ما کنشگران لگام این سخنرانی پاپ فرانسیس را فرصتی مغتنم برای طرح چند باره ی ضرورت انسانی لغو مجازات اعدام می شماریم.

شورای حقوق بشرملل متّحد نیز در آخرین اجلاس خود به فزونی گرفتن شمار مجازاتهای اعدام در ایران اعتراض کرده، و خواهان توقّف آنها شده است. با توجه به این اعتراض، ما این فرصت را برای طرح درخواست انسانی لغو مجازات اعدام غنیمت می شماریم. ما از هموندان شورای حقوق بشر ملل متحد نیز به خاطر این اقدام بشردوستانه سپاسگزاریم و خواهان افزایش هرچه بیشتر فعالیّتهای آن در زمینه ی لغو مجازات اعدام هستیم.

با بهره گرفتن از این فرصتهای گرانبها، ما کنشگران کارزار لغو مجازات اعدام ( لگام ) توجه همه ی فعّالان مدنی و اجتماعی، کارشناسان حقوقی و روشنفکران مسئول و متعهّد را به مشارکت جدّی در لغو این گونه مجازات غیرقابل قبول جلب می کنیم.

کنشگران کارزار لغو گام به گام اعدام ( لگام )

تهران ششم مهر ۱۳۹۴