سعید سلطانپور ـ روز چهارشنبه ۲۶ ماه می برابر با  ششم خرداد تعدادی از دانشجویان و فعالان اجتماعی، یاد مجید توکلی را که در اعتصاب غذا به سر می برد، با برپائی مراسمی در محوطه دانشگاه تورنتو گرامی داشتند.  در این مراسم نامه مجید توکلی به  فرزاد کمانگر به فارسی و انگلیسی  خوانده شد و آقای یوسفی اشکوری  در سخنانی کوتاه از اهمیت مسئولانه و انسانی برخورد کردن با زندانیان سیاسی در سراسر جهان و بویژه ایران گفت .

وی در ادامه خاطراتی از دوران زندان خود و نقش موثر حمایت های مردمی در خارج از کشور و خارج از زندان در تقویت روحیه وی و دیگر زندانیان سیاسی را با حاضران در میان گذاشت.

اشکوری با نقب زدن به زندان فراموش خانه دوران ساسانیان ، نقش تکنولوژی و رسانه ای را در برملا کردن ستم بر زندانیان سیاسی در سالهای اخیر یادآوری کرد.

در خاتمه یک دقیقه سکوت به یاد اعدام شدگان و دیگر زندانیان سیاسی اعلام شد.

گروه دوچرخه سواری برای حقوق بشر در ایران از برگزارکنندگان این مراسم بود.