شهروند علی شریفیان: بر اساس گزارش مدیران بانک های غذای تورنتو امسال شمار کسانی که برای تامین کمبود مواد غذایی خود به شعبه های متعدد بانک های غذای تورنتوی بزرگ مراجعه کرده اند نسبت به سال گذشته افزایش نیافته گرچه هنوز تعداد کسانی که به بانک های غذا مراجعه می کنند زیاد و رقمی قابل توجه استfood-bank--siniors.

اغلب مراجعه کنندگان را هم خانواده هایی تشکیل می دهند که بچه دار هستند و قادر به تامین کامل غذای بچه هایشان نیستند، اما میزان مراجعه سالمندان و بویژه سالمندان تنها و مردان مجرد به این بانک ها زیادتر شده و به حدود پنج درصد مراجعه کنندگان رسیده است. در تحلیل علت افزایش مراجعه این گروه در این گزارش آمده، نسل کودکان متولد سال های بعد از جنگ Baby Boomers هر ساله با افزایش سنشان بیشتر بازنشسته می شوند و به علت درآمد ثابتشان و این که کسی را ندارند که مخارج اساسی زندگی مثل اجاره خانه و برق را با آن ها تقسیم کنند، پول کافی برای تغذیه شان نمی ماند و مجبور می شوند برای رفع کمبودهای نیاز غذایی شان به بانک های غذا مراجعه کنند.