moridi--university

شهروند ـ روز دوشنبه ۱۴ دسامبر ۲۰۱۵، دکتر رضا مریدی وزیر دانشگاه ها، کالج ها و آموزش فنی طی نشستی با روسای دانشگاه های استان انتاریو، به بررسی و بازنگری در بودجه ی دانشگاه ها پرداخت.

در این جلسه مسائلی که دانشگاه های انتاریو با آن مواجه هستند مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت از جمله فرمول بندی جدید بودجه، شهریه دانشگاه ها، دانشجویان بین المللی و کمک های مالی دانشجویی.

گزارشی در مورد مسائل دانشگاهی با عنوان “تمرکز بر نتایج، مرکز توجه بر دانشجویان” هفته ی گذشته، دهم دسامبر، منتشر شد و در اختیار دکتر رضا مریدی وزیر آموزش عالی قرار گرفت. این گزارش بر این تأکید دارد که شیوه ای که بودجه دانشگاه های انتاریو تعیین می شود، در حال تغییر است. این گزارش بخشی از گام های بعدی در راه توسعه یک فرمول پایدار و دانشجومحور تأمین بودجه ی دانشگاه های انتاریو است.

دکتر مریدی اظهار داشت که دولت عمیقا به مدرن کردن مدل تعیین بودجه ی دانشگاه ها متعهد است به طریقی که دانشجویان در اولویت قرار گیرند. دانشگاه های انتاریو در حال حاضر طبق مدلی تأمین بودجه می شوند که ۵۰ سال پیش در سال ۱۹۶۷ برقرار شد. این مدل بیشتر بر ثبت نام قرار داشت تا نتایج و دستاوردها. بنابراین لازم است که این مدل به روز شود.

در این جلسه روسای دانشگاه های تورنتو، براک، گوئلف، لیک هد، لورنتین، نیپیزینگ، کوئینز، رایرسون، ترنت، واترلو، وسترن، ویلفرد لوریه، ویندزور، یورک، آلگوما، کارلتون، مک مستر، انستیتوی تکنولوژی دانشگاه انتاریو و رئیس شورای دانشگاه های انتاریو حضور داشتند.