بنا به گزارش های اخیر روز ششم دسامبر، بیش از ۷۰ کارگر مکزیکی و جامائیکایی بدون هیچ اعلان قبلی از محل کار خود در بخش کشت قارچ شرکت…


شماره ۱۲۰۷ ـ پنجشنبه ۱۱ دسامبر  ۲۰۰۸


 


 

بنا به گزارش های اخیر روز ششم دسامبر، بیش از ۷۰ کارگر مکزیکی و جامائیکایی بدون هیچ اعلان قبلی از محل کار خود در بخش کشت قرهبران اتحادیه های کارگران کشاورز در جلسه مطبوعات قومی
ارچ شرکت رول لند فارم اخراج شدند. درآمد این واحد تولیدی که متعلق به بخش خصوصی است سالانه ۵۰ هزار دلار محاسبه شده است و شرکت یاد شده تا کنون هیچ دلیلی برای اخراج کارگران بیان نکرده است.


 

این گروه از کارگران که تحت برنامه کارگران موقت خارجی در کانادا مشغول به کار بودند، از حمایت دولت هارپر برخوردار هستند. لیکن هم اکنون از کار اخراج شده و محل اسکانی که شرکت رول لند فارم در اختیارشان قرار داده بود نیز مسترد شده و این افراد باید به موطن خود بازگردند. کریس رامساروپ وکیل مهاجرتی با سابقه در پرونده کارگران مهاجر در این باره می گوید: «هیچ کمپانی اجازه ندارد با انسانها مانند کالای مصرفی رفتار کند. این کارگران در عرض یک شب همه چیز خود را از دست داده اند. شغلشان، محل زندگی و حتی مجوز اقامت در کانادا. و رول لند فارم حتی یک اخطار قبلی هم به کارمندان خود نداده است».

وین هنلی(Wayne Hanley) رئیس اتحادیه صنایع غذایی و بازرگانی کانادا می گوید: «برنامه کارگران موقت خارجی تمهیدی است تا کارفرمایان بتوانند نیروی کار لازم را در واحد تولیدی خود به دست آورند. در این مورد بخصوص کمپانی رول لند فارم نه تنها کارفرما بوده، بلکه نقش موجر و عامل اخراج این کارگران را نیز بازی کرده است. در این شرایط کارگران حق انتخاب دیگری نداشته و حتی مجوز اقدام به کار دیگری را ندارد. پس مجبورند شکست را پذیرفته و به موطن خود بازگردند. لیکن ما این نحوه برخورد را تحمل نمی کنیم و معتقدیم نباید شرایط به گونه ای باشد که قشر متوسط و ضعیف جامعه تحت فشار کارفرما قرار گیرند».


 

این کارگران تنها بین چهار الی هشت ماه برای رول لند فارم کار کرده اند و بر اساس ویزای کارگر خارجی موقت می توانند به مدت دو سال در کانادا اقامت داشته و در محل کار خود اشتغال داشته باشند. از دست آوردهای مهم اتحادیه صنایع غذایی و بازرگانی کانادا UFCW موفقیت در دادگاه انتاریو برای اخذ امتیازات کارگران بخش کشت و زراعت به تاریخ ۱۷ نوامبر بود. و این موفقیت منجر به شکستن اعتصاب ۱۰۰ هزار کارگر بخش زراعت و کشاورزی شد که برایرهبران اتحادیه های کشاورزان در جلسه مطبوعات قومی احقاق حقوق خود دست از کار کشیده بودند. بر اساس حکم صادره دولت مک گینتی ملزم شد تا ۱۲ ماه کارگران کشاورزی را زیر پوشش قوانین کار قرار دهد و یا اینکه اتحادیه ای برای آنان تشکیل دهد.

 

UFCW کانادا انجمنی است که بخشی از آن کارگران بخش کشاورزی را پوشش می دهد و با هشت شعبه در کانادا به حمایت از آنان می پردازد.  این انجمن با ۲۵۰ هزار عضو، بزرگترین اتحادیه بخش خصوصی در حوزه صنایع غذایی و کشاورزی کانادا محسوب می شود.

 

کارگران اخراجی رول لند فارم دوشنبه ۸ دسامبر به ابتکار سیما زرهی به جلسه ی انجمن مطبوعات قومی رفته و مشکلات خود را با روزنامه نگاران قومی در میان نهادند. تام سارس رئیس مطبوعات قومی کانادا به کارگران قول داد که او و چند صد عضو این انجمن مشکل این کارگران را منعکس خواهند کرد.