جامعۀ افغانهای باشندۀ ایالت انتاریوی کانادا به شمول نهادهای دینی، اجتماعی و فرهنگی، شخصیت های سیاسی و فعالان مستقل فرهنگی و اجتماعی، گردهمآیی بزرگی را به روز یکشنبه سی و یکم ماه جنوری سال روان در شهر تورنتو برگزار نموده ضمن بررسی ابعاد مختلف و ویرانگرانۀ پدیدۀ شوم تروریسم، بویژه دهشت افگنی شیوه های طالبانی و داعشی در افغانستان و کشورهای منطقه، عمل ناجوانمردانه و تروریستی روز چهارشنبه بیستم ماه جاری راکه توسط گروه طالبان در شهر کابل صورت گرفت، با جدیت تمام تقبیح نمودند. اشتراک کننده گان در این گردهمآیی، ضمن ابراز تأثرات عمیق و غمشریکی با خانواده های هفت تن ازکارمندان شهید مربوط به تلویزیون طلوع و جامعۀ فرهنگی و رسانه یی کشور، این قطعنامه را تصویب نموده به توجه وجدان های بیدار جهانیان می رسانند:

اول) پدیدۀ تروریسم نزد ما از بنیاد محکوم بوده مفاهیم تروریسم خوب، بد، معتدل، تندرو و میانه رو درفرهنگ این پدیدۀ شوم گنجایشی ندارد.

دوم) ما عمل تروریستی روز چهارشنبه بیستم ماه جنوری در کابل را که منجر به شهادت هفت تن از کارمندان جوان رسانه یی و زخمی شدن بیش از بیست نفر دیگر آنان گردید، اقدامی برای سرکوب فرهنگ و آزادی بیان دانسته آن را با شدیدترین صورت تقبیح می کنیم

روزنامه هشت صبح افغانستان

روزنامه هشت صبح افغانستان

.

سوم) برخی از مسوولین نهادهای امنیتی کابل را که نتوانستند علی رغم صدور اخطاریه های قبلی از سوی تروریستها، از جان کارمندان تلویزیون طلوع نگهداری کنند، قابل بازخواست می دانیم.

چهارم) دولت افغانستان باید از آزادی بیان و زنده گی کارمندان رسانه های کشور، در برابر هر نوع تهدید تروریستی، با تقبل مسوولیت های جدی حمایت کند.

پنجم ) مذاکره و آشتی با گروه های تروریستی اعم از طالبی و داعشی، تا زمانی که سلاح بر زمین نگذاشته و امنیت کشور و شهروندان افغانستان را احترام نکرده اند، کاملاً مردود دانسته شود.

ششم) از جامعۀ بین المللی، بخصوص از سازمان ملل تقاضا می نماییم، گروه طالبان را هرچه زودتر همانند گروه داعش و گروه حقانی شامل فهرست سیاه نموده از اعمال تروریستی آنان چشم نپوشند.

هفتم) از دولت افغانستان می خواهیم تا افراد و گروه های پشتیبان تروریست های طالب و داعش در داخل دولت را در هر موقف و مقامی که هستند، دستگیر و مجازات نماید.

هشتم) ما افغانهای ایالت انتاریوی کانادا از دولت ایالات متحدۀ امریکا و سازمان ملل می خواهیم که با وضع تعزیرات اقتصادی شدید علیه حکومت پاکستان، آن کشور را از مداخلۀ بیشتر در امور افغانستان و حمایت از تروریستهای رنگارنگ در منطقه بازدارد.

از طرف افغانهای مقیم ایالت انتاریوی کانادا

۳۱ ماه جنوری ۲۰۱۶ میلادی ـ تورنتو