شهروند- علی شریفیان: دفتر مرکزی که فروشگاه های گودویل منطقه مرکزی، شرقی و شمالی انتاریو را مدیریت می کند روز دوشنبه با پر کردن تقاضانامه ویژه ورشکستگی و ارائه آن اعلام ورشکستگی کرد.

خانم کیکوو ناکامورا، مدیر عامل این بخش از گودویل گفته ما داریم مایملک خود را برای طلبکاران اصلی مان نگهداری می کنیم. با این ترتیب گودویل انتاریو ۱۶ فروشگاه و ۱۲ مرکز دریافت و جمع آوری اجناس خود را به طور کامل تعطیل می کند. با تعطیلی این فروشگاه ها ۴۳۰ نفر از کار بیکار می شوند.goodwill