شهروند- علی شریفیان: در ماه ژانویه در کلگری ۱۰ هزار نفر دیگر بر شمار بیکاران افزوده شد و نرخ بیکاری به ۴/۷ درصد رسید. این نرخ بیکاری از متوسط بیکاری در کل کانادا که حدود ۷ درصد است، از سال ۱۹۸۸ تاکنون بی سابقه بوده است.

علت اصلی اخراج مکرر و مداوم شرکت ها کاهش بهای نفت است. در این شهر نفت خیز کانادا از ژانویه سال گذشته تا ژانویه امسال مجموعا ۳۵ هزار نفر بیکار شده اند. در کل استان ۷۳ هزار نفر در یک سال گذشته بیکار شدند، اما ۳۸ هزار فرصت شغلی ایجاد شد. البته مشاغل جانشین عمدتا کارهای نیمه وقت بوده است.

ناهید ننشی شهردار کلگری اما گفته است با وجود گسترش بیکاری همچنان گروهی برای به دست آوردن کار به کلگری می آیند.

ناهید ننشی شهردار کلگری

ناهید ننشی شهردار کلگری