شهروند- علی شریفیان: روز سه شنبه چارلز سوسا، وزیر دارایی انتاریو اعلام کرد مدیران و گردانندگان شرکت های بزرگ درخواست کرده اند شروع پرداخت حق بیمه بازنشستگی کارکنان آنها دیرتر شروع شود تا ما بتوانیم آمادگی پیدا کنیم. سوسا گفت ما هم به این شرکت های بزرگ که ۵۰۰ یا بیشتر از ۵۰۰ نفر برایشان کار می کنند این فرصت را می دهیم و به جای ۲۰۱۷ از ۲۰۱۸ پرداخت سهم شرکت در بیمه بازنشستگی کارکنانشان شروع می شود. در موعد پرداخت شرکت های کوچک هیچ تغییری داده نمی شود.

پس از سخنرانی سوسا منتقد ان دی پی خانم کاترین فیف «اراده و تصمیم» لیبرال ها را برای اجرای این طرح زیر سئوال برد و گفت: «مردم حق دارند هر چه زودتر اقدامی برای پس انداز دوران بازنشستگی خود بکنند.»

صبح روز سه شنبه خانم کاتلین وین گفته بود که ما می دانیم این موضوع چقدر برای مردم انتاریو اهمیت دارد.

طرح بیمه بازنشستگی انتاریو در اجرا شامل حال سه میلیون نفر می شودcharles_sousa.