در پی دعوت مسئولان دانشگاه صنعتی شریف از محمود احمدی نژاد بیش از ۱۶۰۰ دانشجوی این دانشگاه با امضای نامه ای خواستار پاسخ گویی شفاف وی در قبال  …


شماره ۱۲۰۸ ـ پنجشنبه ۱۸ دسامبر  ۲۰۰۸


 

ادوارنیوز: در پی دعوت مسئولان دانشگاه صنعتی شریف از محمود احمدی نژاد بیش از ۱۶۰۰ دانشجوی این دانشگاه با امضای نامه ای خواستار پاسخ گویی شفاف وی در قبال عملکرد سه ساله دولت نهم در صورت حضور در جمع دانشگاهیان شدند. شایان ذکر است که مسئولان دانشگاه اعلام کرده اند که به تشکل های دانشجویی و شورای صنفی دانشگاه به عنوان نماینده دانشجویان اجازه طرح پرسش به صورت شفاهی داده خواهد شد .

متن نامه بدین شرح است:

آقای احمدی نژاد!

اینجا دانشجویان به هنگام سخنرانی در پشت درهای دانشگاه خود نگاه داشته نخواهند شد. اینجا مخاطب هر سخنرانی دانشجویان واقعی شریف هستند، نه شنوندگان همیشه حاضر و همیشه موافقی که با اتوبوس آورده می شوند. اینجا رییس دانشگاه هنوز منتخب اعضای هیات علمی دانشگاه است نه منتصب دولت. اینجا اساتید هنوز بالاجبار بازنشسته نشده اند. اساتید دانشکده اقتصاد اینجا از برترین اقتصاددانان کشور هستند و سه سال است که به طور کامل از سیستم تصمیم گیری اقتصادی کشور کنار گذاشته شده اند و نتایج فاجعه آمیز این اقدام امروز بیش از هر زمانی قابل مشاهده است.
آقای احمدی نژاد! حال که در سال آخر ریاست جمهوری خود تصمیم گرفته اید به دانشگاه شریف بیایید، دانشجویان انتظاری جز پاسخ گویی شفاف ندارند. پاسخ به سه سال ناامنی و پلیسی کردن فضای جامعه تحت عناوینی چون حفظ امنیت اجتماعی، پاسخ به پادگانی کردن فضای دانشگاه ها با زمزمه انقلاب فرهنگی دوم، پاسخ به اخراج، تعلیق و ستاره دار کردن صدها دانشجو به بهانه نداشتن صلاحیت عمومی تحصیل، پاسخ به انزوای کامل ایران در جامعه جهانی با طرح مسایل و اظهارنظرهای نامربوط و در نهایت پاسخ به خم شدن کمر جامعه زیر بار تورم چهل درصدی با نام عدالت محوری.

آقای احمدی نژاد! اینجا برترین دانشگاه صنعتی و علمی کشور است و اظهارنظرهای غیرکارشناسانه در آن جایگاهی ندارد، اینجا حرمت دانشجویان و دانشگاهیان مقدس است و پاسخ های نامربوط و استهزاآمیز که در سه سال گذشته بارها تکرار شده است گوش شنوایی نخواهد داشت.

آقای احمدی نژاد!

اینجا شریف است و شریف باقی خواهد ماند.