شهروند- علی شریفیان: وزیر امور کهنه سربازان دولت فدرال Kent Hehr شگفت زده شده و این پرسش را مطرح کرده به چه دلیل مصرف ماری جوانای دارویی کهنه سربازان که دولت هزینه آن را می پردازد در عرض دو سال پنج برابر شده است. بین سال های ۲۰۱۴ – ۲۰۱۳ تعداد ۱۱۲ نفر از کهنه سربازان ماری جوانا مصرف کرده اند. سال ۲۰۱۵ این تعداد به ۶۲۸ نفر رسیده است و ۲۰۱۶ -۲۰۱۵ شمار کسانی که در میان کهنه سربازان برای درمان ناراحتی هایشان نسخه ماری جوانا دریافت کرده و آن را مصرف کرده اند به ۱۳۲۰ نفر رسیده استmarijuana-military-ptsd.

از اول آوریل تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۵ مبلغ دوازده میلیون و ۱۰۰ هزار دلار هزینه مصرف ماری جوانا شده که دولت آن را پرداخته است. وزیر مسئول کهنه سربازان می گوید از سال ۲۰۰۷ که دولت قبلی برنامه استفاده از ماری جوانا را به عنوان دارو به میان آورده هیچ مقرراتی برای آن وضع نکرده که این امر باعث تعجب است.

در حال حاضر دولت فدرال حداکثر ماری جوانای مصرفی کهنه سربازان را به ده گرم محدود کرده است، اما وزیر می گوید ما هنوز به دنبال پیدا کردن پاسخ به پرسش خود هستیم. وزارتخانه کهنه سربازان دخالتی در نوشتن نسخه ندارد. کهنه سربازان نسخه خود را از پزشکان خود و پزشکان صلیب آبی دریافت می کنند.