شهروند ـ علی شریفیان: در حالی که مقامات تی تی سی نیاز مبرمی به تراموا دارند تا وضع ترافیک تورنتو را کمی بهبود بخشند، بنوآ بروسوآ، مدیر عامل تازه بمباردیه روز دوشنبه اعلام کرد که ما نیاز تی تی سی به این ترمواها را می دانیم و از زمانی که من مسئولیت بمباردیه را به دست گرفته ام در انجام قرارداد با تورنتو تجدید نظر کرده و آن را در اولویت قرار داده ام ولی تا پایان امسال، سال ۲۰۱۶ در مجموع ۱۶ دستگاه تراموا می توانیم به تی تی سی بدهیم.

تورنتو تا به اینجا ۱۷ تراموا داشته ۳ دستگاه اوایل امسال تحویل گرفته و به این ترتیب ۱۳ دستگاه دیگر تراموا از بمباردیه دریافت خواهد کرد.

یادآوری اینکه کل قرارداد تی تی سی با بمباردیه ۲۰۴ ترامواست که باید تا سال ۲۰۱۹ تحویل داده شودstreetcar.