شهروند ـ جاستین ترودو نخست وزیر کانادا با همراهی کارولین بنت، وزیر امور بومیان و جودی ویلسون ری بولد، وزیر دادگستری در مراسم مقدس سپیده دم بومیان در گاتینوی کبک شرکت کرد. این مراسم در کرانه ی رودخانه اتاوا در حالی که ساختمان پارلمان در پسزمینه دیده می شد، به هنگام طلوع آفتاب برگزار شد. معنی این مراسم آئینی، قدردانی از شروع یک روز جدید و یک دوره از تفکر شخصی است. شرکت کنندگان در مراسم، تفکرات منفی را با دود گیاهان سوخته از خود می زدایند.

JUSTIN-TRUDEAU-aborginal-day

پس از این مراسم، ترودو همراه با دوازده جوان از جوامع متیس Métis، اینوئیت و اقوام اولیه بر روی رودخانه اتاوا با کانو قایقرانی کردند.

ترودو در بیانیه ای در رابطه با روز ملی بومیان اشاره کرده است که اختصاص یک روز به بومیان کانادا چهره ی دل شکسته بسیاری از بومیان از جمله بحران خودکشی در اتاواپیسکات و دیگر مناطق نمی پوشاند.

در این بیانیه همچنین آمده است: رویدادهای چند ماه گذشته ـ از جمله خودکشی ها و احساس ناامیدی در بین برخی از جوامع ـ به ما یادآوری می کند که باید برای رفاه حال مردم بومی، بهبود کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان بومی و در دسترس قرار دادن خدمات بهداشتی مورد نیازشان با استان ها همکاری واقعی داشته باشیم.

ترودو وعده داد که اعلامیه سازمان ملل متحد در مورد حقوق مردمان بومی مدنظر قرار گرفته و اجرا شود و در این راستا  تصریح کرد کار حیاتی کمیسیون حقیقت و آشتی برای رسیدن به تفاهم و آشتی تداوم یابد. لیبرال ها وعده داده اند به تمام ۹۴ توصیه گزارش کمیسیون حقیقت و آشتی TRC در مورد میراث شرم آور مدارس شبانه روزی، عمل کنند.