شهروند ـ مرگ خودخواسته برای کسانی که با بیماری های درمان ناپذیر و همراه با دردهای جانکاه دست به گریبان هستند، موضوعی است که در کشورهای آزاد اروپایی و امریکای شمالی سال هاست مورد مناقشه ی موافقان و مخالفان بوده است.

یکی از مشکلات جدی بر سر این موضوع نگاه ادیان و مذاهب به مرگ خودخواسته است. بنا بر این باور در دین های مختلف، که تنها خداست که حق جان دادن و جان گرفتن از انسان را دارد، مذاهب با این امر مخالفت می کردند.

ASSISTED_SUICIDE-support

در امریکا در ایالت های بسیاری مرگ خودخواسته صورت قانونی گرفته است. در کشورهای اروپایی هم کمابیش حکومت ها با این امر کنار آمده اند و اکنون  در کانادا هم پس از تصویب این قانون توسط نمایندگان لیبرال دولت ترودو، مجلس سنا نیز قانون یاد شده را تصویب کرده است. در نتیجه از این پس کانادایی ها با کمک و تأیید پزشک خواهند توانست از بیماری و درد رنجی که برایشان تحمل پذیر نخواهد بود، به اراده ی خویش رهایی یابند.