شهروند ـ شورای شهر تورنتو، بعدازظهر جمعه، ممنوعیت بازی هاکی و بسکتبال را در خیابان های محلی، بدون هیچ بحثی لغو کرد. این شورا با حمایت از تغییر قوانین باعث شد که اکنون در خیابان های با محدودیت سرعت ۴۰ کیلومتر، و در طی ساعات ۹ صبح تا ۸ شب، کودکان بتوانند به بازی هاکی و بسکتبال بپردازند. این تغییر قرار بود که ۱۰ سال پیش انجام گیرد، ولی مدت زمان زیادی طول کشید و سرانجام روز جمعه به نتیجه رسید.

به گفته برخی این خیلی خوب است که شورای شهر بالاخره به این نتیجه رسید که خیابان ها فقط برای رانندگی نیست، و می توان در خیابان بازی هم کرد.

roadhockey

اکنون کودکان می توانند از این طریق به بازی های مورد علاقه کانادایی از قبیل هاکی بپردازند. بر اساس قوانین جدید، به کودکان اجازه داده می شود تا زمانی که پارکینگ خانه ها را مسدود نکنند، و یا مانع دید رانندگان اتومبیل و عابران پیاده نشوند، در خیابان بازی کنند.

آنها هنگام تمیز کردن جاده از برف و بعد از پایان بازی از خیابان خارج شوند.

به دلیل نگرانی های زیاد درباره ی امنیت کودکان، کسانی که اجازه بازی کردن را به کودکان می دهند و در واقع سرپرستی آنها را به طریقی به عهده دارند، موظفند مکان های امن را برای بازی هاکی و بسکتبال  مشخص کرده و مسئولیت این کودکان را هنگام بازی بپذیرند. برداشتن این قانون یک پیروزی بزرگ برای خانواده هاست و نشان دهنده ی این است که می توان قوانین را با پیگیری تغییر داد، حتی اگر بسیار کم اهمیت باشند.