انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ) همصدا با جامعه جهانی و سازمان های مدافع حقوق بشر در سراسر جهان،صدور حکم سنگسار بر علیه سکینه محمدی آشتیانی توسط جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرده است.

 آنچنان که در ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز آمده و جمهوری اسلامی ایران یکی از امضاء کنندگان آن است، آداپ همچنین هرگونه سنگسار را به هر دلیلی باشد، محکوم می کند.

حکم سنگسار سکینه محمدی یکی از مواردی است که در روندی کاملاً غیرقانونی صادر شده است و آداپ با چنین مواردی به خصوص وقتی که به اتنیکهای ساکن ایران مربوط می شود، آشنایی قبلی دارد. در ایران محرومیت زبانی و نامناسب بودن فضای ارتباط اجتماعی یک فرهنگ جا افتاده می باشد که به ابزاری نهادینه شده برای محکوم کردن انسانهای بی گناه از اقلیتهای اتنیکی تبدیل گشته است. سکینه محمدی آشتیانی یک آذربایجانی است که تحت فشار و به صورت ناآگاهانه ای بر علیه خود اقرار کرده است. (احتمال اینکه شکنجه و فشارهای جسمی و روحی در اعتراف او نقش داشته باشد، وجود دارد.) محمد مصطفایی وکیل او، ضعف آشتیانی در زبان فارسی را به عنوان یک دلیل اساسی اقرار او بر علیه خودش ذکر کرده است. اعتراف کردن تحت فشار در مورد اقلیتهای اتنیکی ساکن ایران که توانایی کافی در صحبت به زبان فارسی ندارند، بسیار رایج است. تحمیل زبان فارسی بر تمام اقلیتهای اتنیکی ایران بی عدالتی بزرگی است که به نژادپرستی و صدور احکام سنگین جزائی بر علیه ساکنان غیرفارس این کشور منجر می شود.

روند محاکمه آشتیانی که با شواهد متناقض و متأثر از شرایط غیر عادی و در بهترین حالت، با پیشداوری و تعصبات صورت گرفته، کاملا مخدوش است. استدلال مصطفایی در خصوص بی گناهی کامل آشتیانی با توجه به قانونی است که به قاضی صلاحیتی بیش از حد داده و امکان بی طرفی او را بسیار ناچیز می کند. این یک تخطی آشکار از ماده ۷۴ قانون جزائی ایران است. آداپ همچنین حکومت ایران را به خاطر دورویی و نفاقی که در رفتار با شهروندان خود دارد سرزنش می کند. طبق گزارش ماهانه آداپ، منتشر شده در جولای ۲۰۰۹ ، آشتیانی از سال ۲۰۰۵ به بعد در بازداشت بوده است. به علاوه دادگاه بدوی او را به تحمل ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم کرده بود.

این رفتار ناعادلانه باید متوقف شود. افراد بیگناه زیادی هستند که بی جهت متحمل رنج و سختی می شوند. آداپ از جامعه جهانی می خواهد که خصوصا برای حمایت از زندانیان گمنامی که درگیر شرایط مشابهی هستند، حکومت ایران را تحت فشار قرار دهد.

 انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ)

فاخته زمانی، رئیس اجرائی ـ ونکوور،کانادا