شهروند ـ یک مادر کبکی پس از دیدن این که دو معلم مقطع سوم سرآذین های مخصوص مردمان بومی به سر دارند و آنها را در اولین روز مدرسه، بین بچه ها پخش می کنند شوکه شد. او این صحنه را بسیار ناراحت کننده و توهین آمیز بیان کرد. سخنگوی انجمن مدرسه این اتفاق را اقدامی در جهت آشنایی دانش آموزان با فرهنگ مردمان بومی کانادا بیان کرد، اما این مادر معتقد است که این توضیح همه چیز را بدتر می کند، زیرا این سرآذین ها قرار است با اجازه بزرگان مردمان بومی بر سر آنها گذاشته شود و از آداب و رسوم خاص خودش پیروی می کند، و پوشیدن این سرآذین ها توسط غیربومیان نوعی بی احترامی به فرهنگ آنها محسوب می شود.

headdresses-outremont

به عقیده ی او بهتر است مسئولان مدرسه راه بهتری را برای نشان دادن فرهنگ پرافتخار بومی به دانش آموزان انتخاب کنند.