شهروند ـ هیئت مدیره ی مدرسه ای در منطقه ی یورک اتهامات وارده یک مدیر مدرسه ی ابتدایی مبنی بر قرار دادن نوشته ی ضداسلامی در صفحه ی فیس بوکش را بررسی می کند. سخنگوی این هیئت مدیره اعلام کرد او از نگرانی های ایجاد شده در اثر نوشته ی های ضداسلامی تحت نام ساداکا آگاه است. ساداکا به عنوان مدیری در یک مدرسه ی منطقه ی یورک شناسایی شده است.

این سخنگو اضافه کرد،  جریاناتی از این قبیل را بسیار جدی می گیرد و به سرعت آن را بررسی خواهد کرد و برای بررسی آن تمامی قوانین و پروتکل ها رعایت خواهد شد. برخی از این نوشته های این مدیر مدرسه محتوای اسلام ستیزی داشته و نگرانی او را از آمدن مهاجران مسلمان به کانادا بیان می کند.

ghada-sadaka

سخنگوی هیئت مدیره ی مدرسه می گوید که نوشته های این مدیر نفرت و خشم می پراکند. بعد از شروع نگرانی ها و رسانه ای شدن این اتفاق، برخی از این نوشته ها که به اوایل سال ۲۰۱۵ برمی گردد از صفحه ی این مدیر پاک شده است. این مدیر مدرسه از همه ی افرادی که از وی پرس و جو می کنند، درخواست کرده برای جواب به هیئت مدیره مدرسه رجوع کنند.

Ghada Sadaka  مدیر مدرسه ابتدایی سر ویلفرد لوریه در مارکهام است.