نشر آفتاب نخستین کتاب خود را با نام “گذار زنان از سایه به نور” منتشر کرد.

این کتاب نگاهی است به تاریخ زنان، زنانی که از خاکستر سیاه با توانایی و شایستگی به اوج قدرت و مکنت رسیده اند.

این کتاب با همکاری خانم عصمت صوفیه ترجمه شده و نکاتی در آن است که برای همه ی مردان و زنان دانستن اش ضروری است.

در بخشی از پساگفتار این کتاب آمده است:

واقعیت این است که مردان قدرقدرت تاریخ، بیش از آن که مردسالار باشند، ناآگاه اند؛ شناخت شان از زن و حضور پر برکت اش هیچ است. بنابراین خود نیز سرشار از خفت ها و حقارت های ناشی از دور بودن از زن و نیازمند بودن به زن هستند. مردانی که حتا بعد از بلوغ شان و یا حتا در دوره ی تکامل شان نمی توانند و نمی خواهند از دامان مادر کنده یا جدا شوند.

نگاه قدرتمندان تاریخ به زن، حکایت از وابستگی عمیق شان به زن در دوره ی کودکی است. وابستگی و نیازی که در دنیای بسته و محدود و ناآگاهانه، تبدیل به ستمی مضاعف شده است. تبدیل به خشمی ناشناخته و ناخواسته. خشم و ستمی که ریشه ی تاریخی دارد. از زمان و مکانی آمده است که سرچشمه ی آن آشکار نیست، ناشناخته است. دست کم، برای من ناآشنا است.

book-cover-gozare-zanan

نویسنده: آماندا فورمن

مترجم ها: عصمت صوفیه  & عباس شکری

ناشر: نشر آفتاب

قیمت: ۱۵ دلار آمریکا

برای تهیه کتاب روی لینک های زیر کلیک کنید:

 سایت آمازون (امریکای شمالی)

سایت آمازون (فرانسه)

سایت Create Space

سایت نشر آفتاب