هادی خرسندی

هادی خرسندی

این بچه که بچه ی بهائی ست

در مدرسه چهار ابتدائی است

امسال معلم کلاس اش

یک مردک ریشو و عبائی ست

گفته ست که: این حرام لقمه،

در ظاهر اگرچه روستائی ست،

اما به شهادت مدارک،

جاسوس موسادی و سیائی ست ـ این بچه که بچه ی بهائی ست

گفته ست که: بچه ی بهائی

خصم است به ملت مسلمان

با خارجیان در ارتباط است

مأمور فرانسه است و آلمان

یورو ز هلند میدهندش

پوندش برسد ز انگلستان

دشمن به حکومت ولائی است ـ این بچه که بچه ی بهائی ست-

گفته ست معلمش که: بچه

بوده ست رفیق شخص مائو

رفته ست سپس یوگوسلاوی،

دزدیده طلا ملای تیتو

از عهد فرانک سیناترا، نه،

از دوره مارلون براندو،

او جزو سران مافیائی است ـ این بچه که بچه ی بهائی ست

گفته ست که: دولت موزامبیک،

کرده ست به او دلار تقدیم

مجموع اصول ماسونی را،

داده است به او سوئیس تعلیم

از توطئه دست برندارد

زیر سر اوست طرح تحریم

او باعث فقر و بی غذائی ست ـ این بچه که بچه ی بهائی ست

گفته ست که: آیه های کفرست،

دائم به زبان الکن او

هرجا که بلای آسمانی ست،

باشد گنه اش به گردن او

از اول سال بنده بودم،

در فکر رفوزه کردن او

البته که واجب کفائی ست ـ این بچه که بچه ی بهائی ست

گفته ست معلمش که: «راحل»،

آمد شب جمعه ای به خوابم

فرمود که من ز روز اول،

دشمن به نوادگان بابم

حالا ز خیال بچه کافر،

در قعر بهشت! در عذابم

لاکن دل من پی رهائی ست ـ زین بچه که بچه ی بهائی ست

گفتیم که: کیست این معلم؟

گفتند که: اهل منبر است او

گفتیم به حق طفل معصوم،

اینجور چرا ستمگر است او؟

در هضم عقیده ی مخالف،

از چیست که اینهمه خر است او؟

گفتند طباطباطبائی ست! ـ پس دشمن بچه ی بهائی ست

گفتند که: در پی ترقی ست،

این حضرت بسمه تعالا

خواهد که نشان دهد خشونت،

تا کسب کند مقام بالا

از بین تمام خلق، زورش،

بر این پسرک رسیده حالا

پس سوژه ی زورآزمائی ست ـ این بچه که بچه ی بهائی ست

این بچه به حیرت است از اینکه،

باباش چرا شده ست بیکار؟

اعدام چرا شده عمویش؟

مادر ز چه دیده است آزار؟

آقا ز چه چک زده به گوشش …. ؟

دارد ز جهان سؤال بسیار!

در مدرسه چار ابتدائی ست ـ این بچه که بچه ی بهائی ست