شهروند ـ یکی از رهبران بومیان ساسکاچوان می گوید که مردم در تلاشند تا دلیل خودکشی بسیاری از دختران جوان بومی را دریابند. از اوایل اکتبر امسال ۶ دختر بین ۱۰ تا ۱۴ سال در شمال ساسکاچوان اقدام به خودکشی کرده اند. مردم این ناحیه در تلاشند تا جلوی بروز خودکشی های بیشتر را بگیرند و از این اتفاق بسیار اندوهگین هستند.

به گفته ی یکی از رهبران، آنها در تلاشند تا با کمک آژانس های مشاوره و دولت های فدرال و محلی به بهبود اوضاع کمک کنند. کسی نمی داند که چرا این دختران غمگین هستند و احساس افسردگی می کنند. بهترین راه برای جلوگیری از این خودکشی ها این است که به این دختران این اطمینان را بدهیم که مردم دلشان می خواهد به آنها کمک کنند و آماده ی شنیدن حرف های آنها هستند.

suicide-indiginous

قرار بر این است که کارشناسانی به مدارس رده ی ۷ تا ۹ فرستاده بشوند تا بتوانند از این طریق دخترانی که در معرض این اقدام قرار دارند را شناسایی کرده و به موقع به کمک آنها بشتابند. این اتفاق یک زنگ خطر است و باید به سرعت جلوی آن گرفته شود، زیرا در جوامع محلی کوچک چنین چیزی به راحتی قابل سرایت به بقیه افراد است و احتمال بروز خودکشی های بیشتر وجود دارد.