آیا با شروع شمارش معکوس، موقعیت کاندیداها در صحنه انتخابات آمریکا دارد عوض می شود؟

بنا به مصداق گهی زین به پشت و گهی پشت به زین، صحنه انتخابات آمریکا لحظه به لحظه در حال تغییر است. این پدیده یعنی حرکت های جهشی و جابجائی ها بخصوص وقتی جامعه در شرایط بحران و آشفتگی و فی الواقع حرکت در نقطه کور باشد، به همان اندازه غافلگیرانه و غیرقابل پیش بینی است. آن ها که با نگاه شرایط روتین به صحنه می نگرند، دچارخطای بزرگی می شوند.

clinton-trump

مختصات شرایط کنونی تیتروار:

الف ـ نارضایتی گسترده بویژه در میان نسل های جدید در جامعه آمریکا امری است مشهود و غیرقابل کتمان و لاجرم خواست تغییر، شعاری است فراگیر. شعار اوباما “آری ما می توانیم” کاری از پیش نبرد و این خواست هم چنان در زیر پوست جامعه به حرکت خود ادامه داده است.

ب ـ تمامی مؤلفه های اصلی بحران های جهانی به داخل آمریکا و مشخصا به درون انتخابات سرریزکرده و در واقعیت جدال و ولوله بزرگی را در دژ فرماندهی نظام سرمایه داری به پاکرده است.

ج ـ با وجود این، سیستم با فرافکنی آن ها را تحت الشعاع منازعات تن به تن جنبه های شخصی، ولنگاری های فردی – اعم از جنسی یا امیل های شخصی و امثال آن- قرار داده است.

د ـ از سوی دیگر و مهم تر از همه راه خروج طبیعی این نارضایتی در چهارچوب سیستم را با حذف سندرز که با شعار”انقلاب سیاسی” و مقابله بانفوذ پول و وال استریت در تعیین رؤسای جمهوری و یک سری مطالبات اجتماعی چون بیمه رایگان و یا نجات محیط زیست…. به میدان آمده بود و توانسته بود موج عظیمی از حمایت نسل های جدید را جلب کند، مسدود ساخت.

البته با توسل به مقررات بوروکراتیک و انواع ترفندها و دسیسه ها، ازجمله رساندن پیشاپیش سؤالات مناظره ها به کلینتون که اخیرا افشا شد و به اصطلاح موجب اظهارتأسف و عذرخواهی سی- ان- ان از مردم شد.

هـ  ـ و این در حالی است که به مصداق سنگ را بستن و سگ را بازکردن، شرایطی را فراهم آوردند که شبه فاشیستی چون ترامپ عملا میدان دار و نماینده شعار”تغییر” و اعتراضات شد و با شعارهای غلط اندازی چون فساد سیستم، اعاده دوران خوش عظمت آمریکا و کانالیزه کردن سرمایه ها به داخل آمریکا و دیوارکشی و شماری دیگر از این نوع وعده های واپسگرایانه …. . حذف سندرز در حالی بود که برطبق نظرسنجی ها خانم کلینتون که نماینده تیپیک وضعیت موجود و مستقر بود در قیاس با سندرز، در برابر ترامپ شانس کمتری برای پیروزی  داشت.

و ـ اما حامیان او وال استریت و اکثریت مولتی میلیاردرها که حامی وی هستند و مشخصا رسانه های بزرگ و انحصاری در یک کر دسته جمعی، وقتی موقعش رسید با ترکاندن بمب عظیمی پیرامون رفتارهای ولنگارانه و تجارت مآبانه و مردسالارانه ترامپ با زنان به ناک اوت کردن او پرداختند. حمله و ترورشخصیت او چنان پرسروصدا و سنگین بود که کسی گمان نمی کرد ترامپ بتواند از امواج انفجار این بمب رسانه ای جان سالم به دربرد.

ز ـ اما منازعه قدرت در طبقه سیاسی حاکم نمی توانست متوقف بماند و در صفوف اف. بی. آی که محل نفوذ هر دو جریان است، انعکاس نداشته باشد و این نهاد پلیسی ـ سیاسی هم نمی توانست صرفا به سود یک طرف عمل کند. از همین رو توپخانه حریف نیز غرید و با ضدحمله در لحظات حساسی که مقارن با شمارش معکوس است، و با گشودن مجدد پرونده امیل ها ضربه متقابل را وارد کرد و آرایش ستادی خانم کلینتون را که گمان می رفت فاصله خویش را با حریف به مرزقابل قبولی برای پیروزی افزایش داده است، بهم ریخت.

ح ـ اکنون حرکت ماشین انتخاباتی در نقطه کور قرار دارد و قمر به مدار عقرب غلتیده و هیچ کس نمی داند با نشستن گردوخاک انتخاباتی چه کسی پیروز است و چه کسی برخاک.

ط ـ با این همه پایان انتخابات پایان بحران نیست و چه بسا آغاز جدیدی برای آن باشد. بحرانی که از جهان به داخل آمریکا کمانه کرده و به نوبه خود از آمریکا به سایرنقاط جهان کمانه خواهدکرد.

جامعه جهانی و آمریکا بحرانی است و تشنه تغییر…اشکال و ُنرم ها و تعادل های قدیمی سیاست ورزی و عملکرد نهادهای متعلق به آن به هم ریخته، به زیرسئوال رفته و بی اعتبارشده است.

جهان در برزخ تعادل قدیمی که بهم ریخته و تعادل های جدیدی که هنوز شکل نگرفته و از دل بحران سر برخواهد آورد ـ و معلوم نیست با چه هزینه ای- در پیچ و تابی سنگین برای زایش آن قراردارد. این که کاراکتر و مختصات شرایط نوین چه می تواند باشد و کدام فرایند یا فرایندهای جهانی ـ که ورود به آن خارج از حوصله این نوشته کوتاه است ـ مهر خود را برآن خواهد کوبید، مهم ترین و مسأله برانگیزترین سئوالی است که باید مورد بحث و بررسی کنشگران قرارگیرد. به راستی دنیای چندقطبی جدید چگونه جهانی خواهد بود؟!

رقابت شانه به شانه:

http://www.radiofarda.com/a/f4_trump_forerunner_us_presidential_election_clinton/28088990.html

انتخابات آمریکا و استریپتیز سیاسی”

http://taghi-roozbeh.blogspot.de/2016/10/blog-post_19.html#more