شهروند- بر اساس تحقیقاتی که به تازگی بیان می شود کودک آزاری در بین جوامع بومی کانادایی واقعیتی بسیار وحشتناک و نگران کننده است. مصاحبه های گسترده با کارشناسان علوم اجتماعی، رهبران جوامع بومی و برخی از قربانیان که در طی چند ماه گذشته انجام شده است نشان می دهد که میزان آزار جنسی در این جوامع بسیار بالاست. در حال حاضر بسیاری از رهبران این جوامع برای اولین بار و به شکل عمومی در باره ی این فاجعه ی انسانی صحبت می کنند و در صدد کمک رسانی به این مردم هستند. این فاجعه ی دردبار با تاریخ ۱۲۰ ساله ی وجود مدارس ویژه ی مردمان بومی تحت حمایت دولت و کلیسا در این مناطق که در آن کودکان مورد اذیت و آزار جنسی مروجین مذهبی قرار می گرفتند متصل است. کسانی که در آن دوره مورد آزار قرار گرفته بودند خودشان تبدیل به کسانی شدند که نسل بعدی را مورد آزار جنسی قرار می دادند و این چرخه ی بیمار تا کنون ادامه دارد. این واقعیت همیشه در بین این جوامع به صورت رازی وجود داشته است و کسی از آن به روشنی صحبت نمی کرد.

residential-school-canada

این پیگیری و تحقیقات در پی بررسی کشته شدن چندین زن و دختر جوان در بین این جوامع انجام گرفته است و نیاز به بررسی  دقیق است تا بتوان به قربانیان این فاجعه به خوبی کمک و رسیدگی کرد و برای پایان دادن به این اتفاق چاره ای اندیشید.