شهروند ـ روز دوشنبه مردم از یک مرد در اتوبوس ریلی(استریت کار) خیابان سنت کلر در حالی که در حال فحاشی و داد زدن و بیان جملات نژادپرستانه به یکی از مسافران بود، فیلمبرداری کردند و حدود ساعت ۵:۵۴ بعدازظهر پلیس به محل فراخوانده شد تا به این اتفاق رسیدگی کند.  به گفته ی یکی از شاهدین مرد مهاجم که سفیدپوست بود و کلاه ایمنی کار به سر داشت به طور ناگهانی شروع به فریاد زدن و گفتن حرف های رکیک به یک پسر جوان بسیار ساکت که احتمالا دانشجو بود کرد.

toronto-streetcar-incident

قربانی این حملات در حالی که سعی می کرد آرامش خود را حفظ کند از سایر مسافران معذرت خواهی می کرد که زمانشان هدر داده شده است. ظاهرا یکی از مسافران زن که سفید پوست بود به مرد مهاجم تذکر می دهد که صدای موسیقی اش را کمتر کند که ناگهان این مرد به جای جواب دادن به زن، جوان رنگین پوست را مورد حمله قرار می دهد. تعدادی از مسافران جوان را به استریت کار جدید هدایت کرده و تا زمانی که از استریت کار پیاده شود از وی مراقبت کردند.