شهروند ـ افزایش چشمگیر قیمت نفت در ارتباط با وعده ی تولید کمتر از طرف برخی کشورهای بزرگ صادر کننده عضو اوپک از جمله عربستان سعودی، و دیگر کشورهای خارج از اوپک به این امید دامن می زند که کانادا بتواند در این بخش از یک رکود دو ساله رهایی یابد. متخصصان معتقدند که کاهش صادرات نفت از طرف عربستان سعودی باعث می شود که عرضه ی نفت در جهان، که بیش از تقاضا بوده و باعث کاهش قیمت نفت شده است، کاهش یافته و در نتیجه ی این اتفاق بسیاری از افراد که در غرب کانادا کار خود را از دست داده بودند بتوانند دوباره به کار خود برگردند.

opec

همچنین ۱۱ کشوردیگر که عضو اوپک نیستند، از جمله روسیه، نیز توافق کرده اند که از این خط مشی پیروی کنند  و صادرات خود را کمتر کنند.

انجمن تولیدکنندگان نفت در کانادا می گوید که به دلیل رکود قیمت ها، حدود ۴۴هزار نفر از سال ۲۰۱۴ تاکنون شغل خود را در صنعت نفت و گاز از دست داده اند و امید است که افزایش قیمت نفت بتواند کمک کند تا این صنعت در کانادا جان تازه ای بگیرد.