شهروند ـ بسیاری از گروه های حامی و خیریه پناهندگان سوری در کانادا که ماه ها برای آماده سازی محل زندگی این خانواده ها کمک های مردمی جمع آوری کرده و تا کوچکترین جزییات را در خانه ی مورد نظر تهیه کرده اند از این که زمان رسیدن این خانواده ها به کانادا طولانی شده است، بسیار ناراحت و سرخورده هستند.

یکی از گروه های کمک می گوید که در اکتبر سال ۲۰۱۵ توانستند با خانواده ای ۷ نفره از سوریه  که در آن زمان فرم های پناهندگی خود را تکمیل کرده بودند، ارتباط برقرار کرده و شروع به تهیه امکاناتی کردند که این خانواده در بدو ورود به آنها نیاز داشت، اما بعد از ماه ها مکاتبه با این خانواده در نهایت دولت اتاوا اعلام کرد که تقاضای پناهندگی آنها با تاخیر مواجه شده است و به جای این خانواده، خانواده ی دیگری در تاریخ ۲۹ نوامبر وارد خاک کانادا شدند و در این خانه ساکن شدند.

syrian-refugee

اگرچه این گروه حامی همچنان به کمک های خود به این خانواده جدید ادامه می دهد، اما از این که به دلیل دیرکرد دولت ممکن است بسیاری از کمک های مردمی به دلیل عدم اعتماد قطع شود و بسیاری افراد خیر دلسرد شده و  همکاری خود را ادامه ندهند، بسیار ناراحتند.

البته این اتفاق تنها محدود به خانواده ی ذکر شده نیست و بسیاری از پناهجویان دیگر نیز وجود دارند که ماه هاست در انتظار جواب مانده اند و در این میان شمار پناهندگان از کشورهای ایران، عراق و سوریه بیشتر است و کمک این گروه های مردمی و خیریه تنها به پناهندگان سوری محدود نمی شود.