شهروند ـ یک بررسی علمی در کبک نشان می دهد که ارتباط مستقیمی بین بارش زیاد برف و پذیرش بیماران در بیمارستان بر اثر حمله ی قلبی وجود دارد؛ اگرچه هنوز نمی توان با اطمینان کامل از آن به عنوان یک واقعیت کاملا علمی سخن گفت. پارو کردن برف زیاد، از جمله ی فعالیت هایی است که به گفته ی پزشکان باعث فشار زیاد بر روی ماهیچه های قلب در هوای سرد شده، می تواند فشار خون را افزایش داده و باعث لختگی خون و در نهایت حملات قلبی شود.

آمار نشان می دهد که بیشترین میزان پذیرش بیماران ناشی از حملات قلبی در بین ماه های نوامبر تا آوریل است ، یعنی ماه هایی که در آن بیشترین میزان بارش برف در کانادا وجود دارد. بارش برف به خودی خود دلیل هیچ گونه ناخوشی نیست، اما پارو کردن برف سنگین بخصوص زمانی که بسیار خیس و سنگین است با این مشکل ارتباط مستقیم دارد. دیده شده است که بارش برف ۲۰ سانتی متری و زمانی که برف برای مدت ۳ روز ادامه دارد،  ۳۴ درصد میزان مرگ ناشی از حملات قلبی را در افراد بویژه مردان افزایش داده است. البته باید توجه داشت که این گفته بدان معنی نیست که زنان در خطر حمله ی قلبی نیستند و می توانند به جای مردان پارو زدن را به عهده بگیرند، هرکسی اعم از زن و یا مرد باید از میزان توان بدنی اش آگاه باشد و بیش از چیزی که باید در هوای سرد فعالیت بیرون از خانه نداشته باشد.