شهروند- به گفته ی یکی از شهروندان اتاوا ، جوانان در معرض بیش از اندازه ی مواد مخدر خطرناک قرار دارند و تجربه ی شخصی وی در مواجهه با این افراد وی را بر آن داشت تا نامه ای را منتشر کرده و در آن به همه ی پدرها و مادرها در این زمینه هشدار بدهد. این پدر اهل اتاوا می گوید که دیدن دختر نوجوان ۱۷ ساله اش که از مصرف بی رویه ی مواد رنج می کشد و یک بار نیز ترک کرده است و دیدن دوستان دخترش که به راحتی بر اثر مصرف مواد مرده و یا راهی بیمارستان می شوند او را بسیار ناراحت می کند و باید برایش چاره ای اندیشید.

برخی از این نوجوانان خودشان نیز از وضع موجود ناراحتند و می گویند که شیوع مواد مخدر جدید و شیمیایی بسیار ترسناک است، موادی که حتی یک بار مصرف آن می تواند فرد را تا سرحد مرگ برده و راهی بیمارستان کند. قبلا می شد با مصرف مواد خودکشی کرد، اما به کمی تلاش نیاز داشت اما اکنون تنها یک بار مصرف نادرست می تواند باعث خودکشی شود.

نوجوانان و جوانان معتاد برای ترک اعتیاد باید راهی مراکزی شوند که لیست های انتظار طولانی دارد. بسیاری از خانواده ها به این نامه واکنش نشان داده اند . آنها می گویند که نمی توان به راحتی جلوی ازدیاد مواد مخدر را گرفت، اما تا زمان درمان نوجوانان می توان با ایجاد سایت های پزشکی و کنترل شده که به فرد معتاد کمک می کند تا به اندازه مصرف کند، باعث جلوگیری از مرگ فرزندان شد.