بیایید تعارف را در مورد اسکار فرهادی کنار بگذاریم و این اخلاق ریانه کارانه یکی به میخ و یکی به نعل را هم کنار بگذاریم و توی این اتفاق دنبال وجوه منفی و مثبت نباشیم. این به این معنی نیست که این رخداد به کل منفی است یا مثبت. و طبیعی است مثل هر پدیده مساله دار دیگری، می تواند وجوه مثبت و منفی داشته باشد، اما این بار باید نترسید و شجاعانه در یک سمت ماجرا ایستاد.

واقعیت این است جایزه اسکار امسال فرهادی همان اسب تراوای یونانی هاست و ما تروایی ها در پذیرش آن دچار شک هستیم، البته با یک تمایز مهم با تراوایی ها. ما امروز خوب می دانیم که درون جایزه اسکار هیچ دشمنی پنهان نشده است، و هرگونه توهم توطئه در این مورد ما را به دام افخمیسمی نخ نما می اندازد که روی یالثاراتی ها را سفید کرده است.  اما چرا در مواجهه با اسکار دچار تردیدیم؟

چون دقیقن اسکار امسال فرهادی اگر روشنفکران و هنرمندان و آزادیخواهان آمریکایی را در مقابل ترامپ متحد کرد، روشنفکران و هنرمندان ایران را دو شقه کرد.

اگر اسکار در امریکا سینما را به نفع انسانیت، زیبایی شناسی را به نفع کارکردهای اجتماعی سینما کنار گذاشت و عملی شجاعانه و تحسین آمیز بود، در ایران طرفداران فرهادی با کوبیدن بر طبل زیبایی شناسی فرمالیستی و انکار وجوه سیاسی جایزه فرهادی، با قلدری و هیجان زدگی، وجوه هنری فیلم را دلیل اصلی جایزه جلوه می دهند، انکاری چنان بلاهت آمیز که برای فرار از شرم ذاتی این موضع آنان را به قلدرمآبی کشانده است.

در واقع طرفداران فرهادی دارند زور می زنند جایزه اسکار امسال فرهادی را از وجوه مترقی سیاسی آن جدا کنند. اسکار جایزه ای است محافظه کارانه و نه چندان با ارزش از نظر هنری.

گاهی که سیاسی می شود و پیام های رهایی بخش دارد، مثل اولین اسکار به سیاهپوستها، اولین اسکار به همجنسخواه ها و غیره، امسال باز هم از پوسته محافظه کارانه اش خارج شد و در یک جایزه مترقی عمل کرد که طرفداران فرهادی دارند زور می زنند این یکی را هم با تفاسیر زیبایی شناسانه محافظه کارانه شان به همان اسکارهای معمولی هر ساله بدل کنند.

در واقع برخلاف باورشان این طرفداران فرهادی هستند که با تاکید بر این ادعا که اسکار فرهادی به خاطر  وجوه فرمالیستی و ارزش های فیلمیک فروشنده به آن اهدا شد، از ارزش تاریخی اسکار فرهادی کم می کنند. چرا؟ چون خیلی ساده به اندازه کسی مثل تونی اردمن عقلشان نمی رسد که ارزش انسانیت از فیلم بیشتر است.  اسکار را به خاطر انسانیت به فرهادی دادند. آفرین ها به آن ها که دادند.