شهروند- حزب NDP در انتاریو طرحی را برای کاهش هزینه ی برق پیشنهاد می کند که شامل موارد مختلف است و در کل به گفته این حزب می تواند تا حدود ۳۰ درصد از صورت حساب برق بکاهد. یکی از موارد مطرح شده در این طرح پیشنهادی این است که باید فقره “زمان استفاده اجباری” از صورت حساب های برق برداشته شود زیرا این فقره نه تنها در میزان مصرف برق تغییری نداده است، بلکه باعث فشار بیشتری بر روی ساکنان انتاریو شده است.

همچنین این حزب بر این باور است که باید با تغییراتی هزینه ی Delivery ، که در صورت حساب های برق ذکر می شود، برای مشتریان روستایی با مشتریان شهری برابر شود و در نهایت پیشنهاد می کند که ۳۰ درصد از سهام Hydro one که توسط دولت به بخش خصوصی به فروش رسیده بود باز پس گرفته شود. این کار باعث خواهد شد که کمی از هزینه های مالیاتی شرکت Hydro one کاسته شود و از این طریق هزینه ی پرداختی توسط مشتریان نیز کاهش یابد.