جبهۀ ملّی ایران ـ واشنگتن دستگیری و زندانی کردن کورش زعیم عضو شورای مرکزی جبهۀ ملّی را با شدید ترین لحن ممکن محکوم می کند.

خبر دستگیری کوروش زعیم مدافع شجاع آرمان دموکراسی و حاکمیت ملّی و محکوم ساختن او به چهارسال زندان نشانۀ بارز  دیگری از هراس دیکتاتوری مذهبی حاکم بر کشور از سخن حق و بیان آزاد است. نظامی که تنها با دستاویز دین، سرکوب  وحشیانۀ دگر اندیشان و توسل به خشونت عریان و بی نقاب توانسته است خود را ۳۷ سال سرپا نگهدارد، هنوز تا آن حد به خویش بی اطمینان است و تا آن درجه فاقد پایگاه مردمی است که هرگونه سخن مسالمت آمیز را در دفاع از حق و عدالت و اننقاد از فساد و بی عدالتی و چپاولگری و اختناق تهدید مستقیم به موجودیت خود تلقی می کند و با سبعانه ترین شیوۀ ممکن به خاموش کردن صدای حق طلبان و آزادیخواهان بر می خیزد.

korosh-zaeem

نهادهایی که از هنگام مصادرۀ انقلاب بهمن ۱۳۵۷ به دست روحانی نمایان انحصار طلب و تشنۀ قدرت زیرسایۀ استبداد مذهبی شکل گرفته اند همه در استیلای جوّ وحشت و اختناق بر کشور مشارکت فعالانه داشته اند ولی دستگاه قضایی از نظر زیر پا گذاشتن همۀ موازین حق و عدالت و صدور گستاخانۀ هزاران حکم اعدام و زندان و مجازاتهای قرون وسطایی برای پویندگان راه آزادی و دموکراسی و کمک به نهادینه شدن فساد در کشور گوی سبقت را از دیگر نهادها ربوده است. این دستگاه از همان نخستین روز استقرار جمهوری اسلامی به جولانگاه عناصر خونخوار و روان پریشی مانند خلخالی و لاجوردی و مرتضوی و اژه ای وصلواتی و مقیسه  و …تبدیل شده و تاکنون انبوه بزرگی از هم میهنان حق طلب و آزادیخواه ما به دست این جنایتکاران به اعدام، و زندان های دراز مدت، تبعید و تحمل تازیانه محکوم گردیده اند. دامنۀ فساد و تبهکاری در میان قضات بسیار مسلمان و متدین دستگاه قضا به جایی رسیده که حتی خامنه ای که همواره کوشیده است بر اقیانوس فساد در نظام تحت حکومتش سرپوش بگذارد و از “کش دادن” تعقیب و تحقیق در ارتباط با عناصر خاطی و فاسد جلوگیری کند، اخیرا خواستار پاکسازی در این دستگاه سرتا پا آلوده و ظلم گستر شده است.

آنچه به وضوح می توان دید این است که استبداد مذهبی حاکم بر ایران مانند دیگر نظامهای خودکامه هروز بیشتر از روز پیش در لجن زار فساد و بی عدالتی و بی قانونی غرق می شود و با شتاب به سوی بن بستی که پایان عمر نکبت بار آن را رقم خواهد زد نزدیک می شود.

جبهۀ ملّی ایران واشنگتن، با درود گرم و صمیمانه به کوروش زعیم و دیگر پیکار گران راه حق و عدالت و مردمسالاری، پشتیبانی بی قید و شرط خود را از مبارزۀ برحق آنان برای تحقق آزادی و دموکراسی و حاکمیت ملّی در میهن رنجدیدۀ ما که دکتر محمّد مصدق پیشوای فقید ملّت ایران از نخستین منادیان و پیشگامان آن بود اعلام می دارد و یکبار دیگر ادامۀ سرکوب و اختناق، تعطیل همۀ آزادی های مدنی و پایمال شدن حقوق بشر را به دست کارگزاران سفّاک نظام جمهوری اسلامی محکوم و تقبیح می کند.

جبهۀ ملّی ایران واشنگتن