شهروند ـ روز جهانی زن روز چهارشنبه ۸ مارچ است  و تاریخی ۱۰۰ ساله از مبارزات زنان برای برابری و احقاق حقوق خود را در دل دارد. به همین مناسبت سازمان International Women’s Day در تورنتو ، راه پیمایی بزرگی را ترتیب داده است که از ساعت ۱۱ صبح روز شنبه ۱۱ مارچ ۲۰۱۷ در مقابل در ساختمان علوم پزشکی دانشگاه تورنتو آغاز شده و در دانشگاه رایرسون پایان می پذیرد.

دلیل برگزاری این راه پیمایی روز شنبه این است که افراد علاقمند بتوانند به راحتی در آن شرکت کنند و نیاز به مرخصی نداشته باشند.

به گفته ی برگزارکنندگان این راه پیمایی، روز جهانی زن روز بزرگداشت پیشرفت اقتصادی و سیاسی و مقاومت زنان برای احقاق حقوقشان در طی  گذشته و حال و آینده است. به همراه این راه پیمایی گروه های دیگری نیز در سرتاسر تورنتو با برگزاری برنامه های ویژه به بزرگداشت روز جهانی زن و شناساندن اهمیت آن به مردم خواهند پرداخت.

اتفاقات اخیر سیاسی در آمریکا باعث شده است که راه پیمایی امسال از اهمیت و شور و حال ویژه ای برخوردار باشد و حضور مردم در آن از اهمیت زیادی برخوردار گردد.