لایحه بودجه سال آینده ایران با اتکای بیشتر به درآمدهای مالیاتی برای بررسی به مجلس ارائه شده است. روز سه شنبه، ۲۷ ژانویه (۸ بهمن)، محمود احمدی نژاد…

شماره ۱۲۱۴ ـ پنجشنبه  ۲۹ ژانویه ۲۰۰۹


 

بی بی سی: لایحه بودجه سال آینده ایران با اتکای بیشتر به درآمدهای مالیاتی برای بررسی به مجلس ارائه شده است. روز سه شنبه، ۲۷ ژانویه (۸ بهمن)، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، در جلسه علنی مجلس حضور یافت و طی سخنانی، با گزارش شرایط اقتصادی کشور طی سال گذشته و شرح نکات اصلی برنامه مالی دولت برای سال آینده، لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ خورشیدی را به رئیس مجلس تسلیم کرد.

حجم بودجه عمومی سال ۱۳۸۸ به حدود ۸۴ هزار میلیارد تومان بالغ می شود که سهم بودجه جاری به ۵۸ هزار میلیارد تومان و سهم بودجه عمرانی به ۲۶ هزار میلیارد تومان می رسد.

دولت در نظر دارد هزینه های جاری خود در سال ۱۳۸۸ را نسبت به سال جاری ۲ درصد کاهش دهد.

در مورد تامین منابع مورد نیاز بودجه عمومی، احمدی نژاد گفت که لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و افزایش عواید غیر نفتی را مورد توجه قرار داده است.

به گفته احمدی نژاد، دولت در نظر دارد طی سال آینده، درآمدهای مالیاتی را ۲۵/۴ درصد افزایش دهد به نحوی که ۳۰ درصد از کل هزینه های دولت از طریق دریافت مالیات ها تامین شود، اما توضیح نداد که با توجه به وابستگی شدید فعالیت های اقتصادی ایران به درآمدهای نفتی، دریافت مالیات بیشتر در زمان کاهش عواید نفتی به چه نحو صورت خواهد گرفت.

این لایحه براساس پیش بینی بهای جهانی نفت در حد ۳۷/۵۰ دلار در هر بشکه تدوین یافته و سهم درآمدهای نفتی در آن ۳۷ میلیارد دلار پیش بینی شده و دولت در نظر دارد ۱۴ میلیارد دلار نیز برای مصارف ارزی خود، از حساب ذخیره ارزی برداشت کند.

احمدی نژاد پیش بینی کرد که با اجرای طرح حذف یارانه بنزین، ۳ هزار میلیارد تومان نیز از محل کاهش واردات بنزین صرفه جویی می شود.

احمدی نژاد در سخنرانی خود گفت که در حالیکه رشد اقتصادی جهان از ۵ درصد در سال ۲۰۰۷ به ۳/۹ درصد در سال ۲۰۰۸ کاهش یافته، اقتصاد ایران همچنان به رشد خود ادامه داده است.

به گفته احمدی نژاد، دولت در نظر دارد طی سال آینده، بیش از ۵ هزار میلیارد تومان از سهام و دارایی های شرکت های متعلق به دولت را به فروش برساند و عواید آن را برای طرح های مصوب خود هزینه کند.