شهروند- قیمت بنزین در کانادا هرساله دو بار تغییر می کند، یک بار در ابتدای شروع فصل سرد و دیگری در ابتدای شروع فصل گرم. دلیل این تغییر تطبیق مواد داخل بنزین با هوا و جلوگیری از آسیب رسیدن به خودروها و محیط زیست می باشد، اما امسال و با آغاز فصل گرم قیمت بنزین به میزان بیشتری از همین زمان در سال گذشته افزایش پیدا کرد و بامداد روز چهارشنبه ۱۲ اپریل از قیمتی معادل ۱۱۵.۹ سنت برای هر لیتر، به قیمتی معادل ۱۲۱.۹ سنت در هر لیتر افزایش پیدا کرد یعنی رقمی معادل ۶ سنت در هر لیتر.

این افزایش قیمت اگرچه امری غیرعادی نیست و هر ساله اتفاق می افتد، اما به این میزان یک اتفاق بسیار بزرگ است و حتی کسانی را که رانندگی نمی کنند از لحاظ اقتصادی تحت تاثیر قرار خواهد داد و بر روی شاخص قیمت مصرف کننده اثر می گذارد.

این تغییرات از سال ۱۹۹۵ هرساله اعمال می شود تا بتوان از طریق آن نوع بنزین مصرفی را با هوا تطبیق داد و آسیب کمتری به محیط زیست وارد آورد؛ اما آن طور که واضح است امسال این مواد مصرفی برای تطبیق بنزین در هوای گرم بسیار گرانتر از سال گذشته شده است.