شهروند- به گفته ی کارشناسان محیط زیست، از سال ۱۹۵۳ تاکنون طبیعت تورنتو به این سبزی و تازگی نبوده است و تورنتو این همه سبزی و زیبایی را مدیون بارندگی های امسال است. آمار نشان می دهد که بارندگی های امسال از تاریخ اول آپریل تا ۲۵ ماه می نسبت به سالهای گذشته تقریبا دوبرابر شده است و به ۲۳۲ میلیمتر رسیده است. البته این بارندگی ها تبعات زیادی از جمله آب گرفتگی برخی نواحی مانند جزیره های دریاچه ی انتاریو را به همراه داشت که موجب بسته شدن موقتی این جزیره ها و رفت و آمد در آنها برای توریست ها شد. همچنین به گفته ی یکی از کارشناسان آب و برق تورنتو این میزان بارش موجب قطعی برق در بسیاری از مناطق شد.

برای هفته ی آینده، هواشناسی کانادا برای تمامی روزها باران پیش بینی کرده است و از اهالی تورنتو خواسته است هنگام بیرون رفتن چتر را فراموش نکنند.

میزان بارندگی ها از ابتدای سال ۲۰۱۷، پنچ ماه اول امسال را به خیس ترین ماه های تورنتو تبدیل کرده است و باعث شکستن رکورد تاریخی باران های سال ۱۹۵۳ در تورنتو شده است.