شهروند-  رئیس بهداشت تورنتو در یک درخواست فوری از دولت کانادا می خواهد که قبل از شروع قانونی شدن استفاده و فروش ماری جوانا که قرار است از جولای ۲۰۱۸ اجرا شود، جرایم جنایی مرتبط با حمل ماری جوانا را از بین ببرد. بدین ترتیب افراد جوان برای حمل به میزان قانونی این ماده مخدر توسط پلیس دستگیر نمی شوند و جرم جنایی برای آنها ثبت نمی شود.

او در توضیحات دلایل خود می گوید که جرم جنایی مرتبط با حمل ماری جوانا تنها باعث می شود که بسیاری از جوانان در این مدت کار و زندگی و درسشان تحت تاثیر عواقب بعد از اعمال جرم قرار بگیرد در صورتی که قرار است حمل و استفاده از این مواد از سال ۲۰۱۸ قانونی باشد و صحیح نیست که عده ای در این مدت به ناحق دستگیر شوند.

همچنین موارد دیگری نیز در این رابطه تقاضا شده است که مهمترین آنها به شرح زیر است:

لازم است تا دولت کانادا بر روند تهیه، بسته بندی، توزیع و فروش ماری جوانا نظارت بسیار دقیق داشته باشد. از هر گونه تبلیغات برای استفاده از آن جلوگیری به عمل آید. حداقل سن استفاده در انتاریو ۱۹ سال باشد و در نهایت قوانین رانندگی مرتبط با رانندگانی که در هنگام مصرف رانندگی کرده اند، سختگیرانه تر عمل کرده تا بدین طریق جلوی خطرات احتمالی و عواقب ناشی از آزادی در مصرف این مواد گرفته شود.