شهروند- هفته ی گذشته اولین کارت بهداشت فاقد جنسیت برای نوزادی در بریتیش کلمبیا منتشر شد. این اتفاق که برای اولین بار است در کانادا می افتد نظرهای متفاوتی را به خودش جلب کرده است. برخی بسیار موافقند و نفسی از سر آرامش می کشند و بسیاری از خانواده ها به هیچ وجه پذیرای چنین چیزی نیستند و آن را دلیلی بر تربیت نادرست فرزندان می دانند.

یکی از والدین نوزادی که برایش کارت بهداشتی بدون جنسیت گرفته شده

خانواده این نوزاد که خودش یک فرد تراجنسیتی است در توضیح این کارت بهداشت می گوید که دلش میخواهد فرزندش را ، حداقل تا جایی که می تواند، بدون جنسیت بزرگ کند. بسیاری از روانشناسان بر این باورند که جنسیت یک نقش است که افراد آن را بازی می کند. این نقش های جنسیتی از بدو تولد توسط خانواده ها به فرزندانشان خورانده می شود و اغلب ناآگاهانه به فرزندان یاد داده می شود که برای دختر بودن و پسر بودن باید وظایف ویژه ای را به عهده گرفت و در قالب های خاصی رفتار کرد. مثلا همیشه عروسک های باربی در نقش زنانگی و لطافت ظاهر می شوند و بسیاری از عروسک های خرس را آقا خطاب می کنند.

بسیاری با این ایده مخالفند و می گویند که تنها دو جنسیت زن و مرد قابل قبولند و به هر طریقی از همان نوزادی فرزندان خود را در این بازی بزرگ می کنند. اما امروز بر ما روشن است که آدمی تنها دو حالت جنسیتی ندارد و بهتر است برای کشف قابلیت های جنسیتی فرزندانمان دست آنها را باز بگذاریم تا هرطوری که می خواهند از همان کودکی به کشف این دنیای پیچیده رفته و هرطور که مایل هستند وسایل بازی خود را خطاب کنند. برای آنها نقش های جنسیتی تعریف نکنیم و آنها را به سمت این نقش ها هل ندهیم. جنسیت در انسان دوگونه نیست و ما به عنوان خانواده وظیفه داریم که راه را برای کشف واقعیت وجودی فرزندانمان باز بگذاریم و تنها با آرامش و تشویق همراه آنها باشیم که البته اول باید خود پذیرای این تفاوت ها باشیم و در ابتدا رویه فکری خودمان را مشخص کنیم.