برای مریم میرزاخانی

چه زود رفتی

و چه نابهنگام

و چه

 غم انگیز

چرخ گردون

جام بلورین عمرت را

چه ناجوانمردانه

 درهم شکست

و دروازه ی معرفت را

چه بیرحمانه

بر بسیاری از دانشجویانت بست

از دانش

زرین تاجی بر سر داشتی

و در بوستان ریاضیات

سرخ گلان

و

درختان نوی کاشتی

ای

بانوی فروتن

ای  ریاضی دان

ای نابغه ی دوران

نام نامی ات

جاوید باد

تو

چه سرافراز و غرورآفرین

نام ایران را بلند ساختی

تو

چه زیبا

 بر قله های افتخار

پرچم فضیلت و معرفت بانوان ایرانی را

برافراشتی

تو خورشید تابان بودی

خوش درخشیدی

ولی افسوس

که خیلی زود

غروب کردی

اما

سردی پیکرت

گرمی شاهکارهای علمی تو را

از بین نخواهد برد

و نام نامی ات

در محافل علمی

هرگز نخواهد مرد

چه غم انگیز است

شب و روز دختر خردسالت

اما باشد که او

بزرگ شود

و به راه مادر رَوَد

و همچون مادر

بر دیو نادانی بتازد

و نام خود را جاودانه سازد.

اتاوا – ۲۴ تیرماه ۲۵۷۶

( ۱۳۹۶= ۲۰۱۷ )