شهروند- آزاده داودی: بر اساس گزارشات TransUnion، سازمانی که معاملات اعتباری را رصد می کند، هم اکنون کانادایی ها بیش از هر موقعی به بانک ها و دیگر موسسات مالی برای پرداخت اقساط وام های پرداختی مقروض هستند. یکی از مواردی که کانادایی ها را مجبور به دریافت وام می کند خرید خانه است و به دلیل این که قیمت خانه در سال های اخیر بسیار افزایش داشته است کانادایی ها مجبور به دریافت وام های بیشتری برای خرید خانه شده اند، اما دلیل دیگری نیز وجود دارد. هم اکنون افراد بیشتری تقاضای وام می کنند و همین موضوع نشان می دهد که میزان پولی که مردم بدهکارند افزایش یافته است.

خرید خانه تنها دلیل برای دریافت وام های بانکی و موسسات دیگر نیست. بسیاری از مردم کانادا برای خریدهای دیگری از جمله وسایل خانه، وسایل الکترونیکی و بسیاری موارد دیگر از موسسات گوناگون، خدمات مالی و وام دریافت می کنند.

بسیاری از مردم کانادا به دلیل افزایش تورم در بازپرداخت اقساط خود عقب هستند و گزارش های این سازمان نشان می دهد که به طور میانگین از هر ۲۰۰ کانادایی ۱ نفر به میزان  ۶۰ روز از پرداخت اقساط بانکی خود عقب است.