شهروند- به دعوت کمیته محلی شورای ملی ایران روز شنبه ۹ سپتامبر ۲۰۱۷ جمعی از ایرانیان برای اعتراض به نقض مستمر حقوق بشر در جمهوری اسلامی و حمایت از خواسته های زندانیان سیاسی در بند در میدان دانداس – تقاطع خیابان های یانگ و دانداس با در دست داشتن پلاکاردهایی حاوی عکس های زندانیان سیاسی -عقیدتی و نیز شعارهایی در پیوند با نقض حقوق بشر در نظام جمهوری اسلامی گرد هم آمدند، تا توجه مردم را به نبود آزادی های سیاسی ـ اجتماعی و اعدام های بی محاکمه توسط جمهوری اسلامی معطوف کنند.

در بیانیه کمیته محلى شوراى ملى ایران از جمله آمده بود:  گردهم آمدیم تا صدای مردم ستمدیده ایران باشیم. توجه همگان را به نبود آزادی بیان و آزادی های فردی، سیاسى و اعدام هاى فله ای توسط جمهورى اسلامى جلب کنیم. با حمل پلاکاردهایی مبنی بر شعارهای زندانی سیاسی آزاد باید گردد، توقف اعدام ها و همچنین با نمایش عکس هایی از زندانیان سیاسی خواستار آزادی آنها و تشکیل دادگاه های عادلانه شویم.”

این برنامه از ساعت ۳ تا ۵ پس از نیمروز ادامه داشت و مورد استقبال شهروندان کانادایى قرار گرفت.